STADGAR

  för den ideella föreningen Karlskrona Tennisklubb (KTK) med hemort i Karlskrona kommun.
Bildad den 24 maj 1923.

Tidigare stadgar fastställda av årsmöte den 5 mars 1983.
Dessa stadgar är antagna vid årsmötet den 9 februari 2002.
 

  Allmäna Bestämmelser
KTK:s Medlemmar
Årsmötet och Extra Årsmöte
Valberedningen
Revisorer
Styrelsen
Kommittéer
Tvist
Bilaga till KTK stadgar
 


Allmäna Bestämmelser
1§ Ändamål

Karlskrona Tennisklubb i dessa stadgar benämnt KTK har till uppgift att verka för tennissportens utveckling i Karlskrona.

KTK:s målsättning är att alla som vill oavsett ålder skall ges möjlighet att spela tennis utomhus och inomhus. KTK skall stödja motionsspel, tävlingsverksamhet och elitsatsning.

KTK har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med "Idrottsrörelsens verksamhetsidé".

KTK har som ändamål att verka för en helhetssyn på idrotten enligt bilagan till dessa stadgar.

KTK skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

2§ Sammansättning

KTK består av de fysiska personer som har upptagits som medlemmar i KTK.

3§ Tillhörighet

KTK är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):

Svenska Tennisförbundet och Blekinge Tennisförbund och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

KTK är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

4§ Beslutande organ

KTK:s beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5§ Firmateckning

KTK:s firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

6§ Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

7§ Stadgetolkning m.m.

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i KTK att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 33 §.

8§ Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges såväl medlem som styrelsen.

9§ Upplösning av KTK

För upplösning av KTK krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster.

I beslut om upplösning av KTK skall anges dels att KTK:s tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var KTK:s handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF.


KTK:s Medlemmar
10§ Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta KTK:s ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemskap skall fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iakta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen utses till hedersmedlem. Hedersmedlem betalar ej årsavgift.

11§ Utträde

Medlem som vill utträda ur KTK, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat KTK.

Medlem som inte har betalat medlemsavgiften före den 1 juni det aktuella året får anses ha begärt sitt utträde ur KTK. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12§ Uteslutning m.m.

Medlem får inte uteslutas ur KTK av annan anledning än att denne har försummat att betala av styrelsen eller årsmötet beslutade avgifter, motarbetat KTK:s verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat KTK:s intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får KTK i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslut skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av KTK:s styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

13§ Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem
- har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
- har rätt till information om KTK:s angelägenheter,
- skall följa KTK:s stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut,
- har inte rätt till del av KTK:s behållning eller egendom vid upplösning av KTK,
- skall betala medlemsavgift senast den 1 april samt de övriga avgifter som beslutas av KTK.

14§ Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i KTK:s idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom tennisen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.


Årsmötet och Extra Årsmöte
15§ Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är KTK:s högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortpressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av KTK med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för KTK eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

16§ Förslag till ärenden att behandlas på årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fem veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

17§ Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat medlemsavgifter och under årsmötet fyller lägst 12 år samt hedersmedlem har rösträtt på möte.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

18§ Beslutsmässig

Mötet är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19§ Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

20§ Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedelsen är röstberättigad medlem av KTK. Arbetstagare inom KTK får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i KTK.

21§ Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter för innehavande år.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) KTK:s ordförande för en tid av 1 år.
b) omval eller nyval på ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
c) kommittéordföranden för en tid av 2 år.
d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter och inte heller de olika kommittéernas ledamöter delta,
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande,
13. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för KTK eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

22§ Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av KTK:s röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.


Valberedningen
23§ Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper skall finnas representerade.

Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen skall senast 8 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast 1 vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.


Revisorer
24§ Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av KTK:s räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

KTK:s räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senaste en vecka före årsmötet.


Styrelsen
25§ Sammansättning

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, 7 kommittéordförande och 2 övriga ledamöter (totalt 11). Ordförande i ekonomikommittén är normalt tillika kassör. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.

Vid förhinder för kommittéordförande inträder suppleant som väljs inom varje kommitté och skall godkännas av styrelsen. Avgår kommittéordförande före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

26§ Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen KTK:s beslutande organ och ansvarar för KTK:s angelägenheter.

Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för KTK:s verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att
- tillse att för KTK gällande lagar och bindande regler iakttas,
- verställa av årsmötet fattade beslut,
- planera, leda och fördela arbetet inom KTK,
- ansvara för och förvalta KTK:s medel,
- tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 24 § och
- förbereda årsmöte.

Ordföranden är KTK:s officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att KTK:s stadgar och övriga för KTK bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren
- förbereda styrelsens sammanträden och KTK:s möten,
- föra protokoll över styrelsens sammanträden,
- se till att KTK:s handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att KTK:s historia dokumenteras,
- se till att fattade beslut verkställts,
- om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
- årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för KTK.

Kassören
- föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till KTK,
- se till att KTK söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl.,
- svara för KTK:s bokföring, vilket innebär skyldighet att föra bok över KTK:s räkenskaper,
- årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
- utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
- se till att KTK:s skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
- i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
- föra inventarieförteckning, i vilken också av KTK förvärvade priser införs,
- se till att såval KTK:s medlemmar i KTK:s verksamhet som KTK:s byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

27§ Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras av sekreteraren och justeras av mötesordföranden. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

28§ Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.


Kommittéer
29§ Bildande och nedläggning av kommitté

Beslut om bildande eller nedläggning av kommitté fattas av KTK:s årsmöte eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

KTK har för verksamhet följande kommittéer, ekonomikommitté, marknadskommitté, ungdomskommitté, tävlingskommitté, anläggningskommitté, servicekommitté och informationskommitté.

30§ Kommittéstyrelse

Ledningen för varje kommitté utövas av en kommittéstyrelse, bestående av ordförande och övriga ledamöter enligt respektive kommittéordförande. Kommittéordförande ingår tillika i styrelsen. Suppleant till styrelsen väljs årligen bland röstberättigade medlemmar i respektive kommitté och skall godkännas av styrelsen.

31§ Instruktion för kommittéstyrelse

KTK:s styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som kommittéstyrelse har.

32§ Budget och verksamhetsplan för kommitté

Kommittéstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för kommittén att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till KTK:s skyldigheter i olika hänseenden, KTK:s ekonomiska ställning eller den väntande utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.


Tvist
33§ Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och KTK får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tivst skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.


Bilaga till KTK stadgar
Bra i idrott och bra idrott

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Fysisk utveckling
Idrott är fysisk aktivitet. Kroppen är skapad för aktivitet. Därför är idrott bra och utvecklande för oss människor. Genom idrottsverksamhet tränar vi och utvecklar kroppen så att vi mår bra och kan prestera mera såväl på idrottsbanan som i vardagen. Detta gäller inte minst dem som har fysiska handikapp. Genom att vara kontinuerligt aktiva vidmakthåller vi vitala funktioner äver när vi blir äldre. Idrotten har på så sätt stor betydelse för folkhälsan.

Psykisk utveckling
Idrott svarar mot djupt liggande mänskliga behov. I idrotten får vi utlopp för glädje och spontanitet, vi trivs och mår bra.

Människan behöver utmaningar och mål att sträva efter. Idrott är utmanande och spännande. I idrotten finns ett inbyggt tävlingsmoment som inspirerar oss att testa våra gränser, att uppnå bättre resultat och att prestera mer. Att nå ett uppsatt mål skänker tillfredsställelse oavsett nivå. Att kämpa tillsammans med andra för att nå detta mål ger erfarenheter som är värdefulla på livets alla områden.

Idrott rätt bedriven är bra för barn. Forskningsresultat visar att idrottsaktiviteter medverkar till barns allsidiga utveckling. Därför bör alla barn ha möjlighet att idrotta varje dag - i skolan, i förening eller spontant i bostadsområdet.

Social utveckling
Idrott ger gemenskap. För många är kamratskapen i KTK ett avgörande skäl att engagera sig. Många barn och ungdomar får i KTK en trygg social gemenskap. De lär sig att respektera och umgås med andra människor, också över generationsgränser, kulturella och etniska gränser. Genom ledarna får de positiva vuxna förebilder. Samhörigheten i KTK motverkar människors isolering. Idrott i förening ger därmed, rätt bedriven, ett mervärde som ska vara tillgängligt för alla som vill.

Kulturell utveckling
Elitidrotten har genom sin oregisserade dramatik och utövarnas skicklighet en stark attraktionskraft på människor i alla samhällsskikt och i alla åldrar. Som förebilder är utövarna av stort värde för barn och ungdomar.

Genom KTK:s verksamhet bidrar vi till bygdens utveckling och skapar en värdefull identifikation med Karlskrona.

Idrotten är en central och folkkär del av vårt svenska kulturarv.

Det finns således mycket som är bra med idrotten...
Men eftersom idrott betyder så mycket i så många människors liv är det också viktigt att den bedrivs på ett bra sätt. Idrottsrörelsen strävar därför efter att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten och anpassa den efter de aktivas behov och önskemål.

Demokrati
Varje deltagare ska, inom de ramar som är tillgängliga, få möjlighet att utvecklas efter sina och den egna gruppens önskemål. Detta uppnås genom att alla medlemmar, oavsett ålder och kön, är delaktiga i de beslut som formar verksamheten. En viktig del av idrottsrörelsens demokratiska fostran är att varje människa kan påverka genom att ta ansvar för sig själv och sin grupp, såväl genom en demokratiskt uppbyggd mötesverksamhet som i den vardagliga träningen och tävlingen.

Fostran
Idrottens föreningsliv är en viktig uppfostringsmiljö för många barn och ungdomar. Vi i KTK ska med en genomtänkt verksamhet påverka attityder och värderingar på ett positivt sätt. Särskilt viktigt är det att verksamheten är utformad så att barn lär sig respektera varandra som kamrater och medtävlare. Att glädjas åt varandras framgångar och stötta varandra vid motgångar är viktiga delar i idrottsgemenskapen. Inom idrotten lär vi oss hur kroppen fungerar och tar ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande, t ex användadet av droger.

Jämställdhet
Idrotten är lika viktig för kvinnor som för män, för flickor som för pojkar. Och alla är lika viktiga för idrotten. Därför ska det inom idrottsrörelsen finnas jämställdhet mellan könen. Med det menar vi att det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva tennis, vilket kräver att kvinnlig och manlig idrott värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt. Vi delar på ansvaret för utvecklingen genom att på alla nivåer inom idrottsrörelsen ta tillvara såväl kvinnors som mäns olika erfarenheter och värderingar som ledare. Vi födelar och utformar också uppdragen så att både kvinnor och män kan medverka.

Rent spel
En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla om inte alla följer gemensamt uppsatta regler. Därför arbetar vi för en konsekvent regelefterlevnad och uppmuntrar gott uppträdande såväl på som vid sidan av tennisbanan. Därför tar KTK också avstånd från och arbetar aktivt mot användandet av förbjudna preparat - doping - för att uppnå bättre resultat.

Förebygga skador
När idrott utövas uppkommer ibland skador av olika slag. Genom utbildning och rätt bedriven träning försöker vi förebygga skador. Vi strävar även efter at lära utövare och ledare handskas med lättare skador utan inblandning av sjukvården.

Sund ekonomi
Inom tennisen hanterar vi mycket pengar. All hantering ska ske efter sunda principer med hänsyn tagen till vår folkrörelses etiska krav.

Respekt för andra
Idrotten är till hela sin idé internationell. Idrottsligt utbyte mellan olika nationer och etniska grupper på alla nivåer breddar våra kontaktytor. Den ökar vår förståelse för andra kulturer, och stärker samverkan mellan människor över nationsgränserna. Genom att idrotten är gränslös kan den via föreningarna bidra till att integrera nykomlingar i det svenska samhället. Människor av olika nationalitet, ras och religion kan med idrottsgemenskapen som utgångspunkt lära känna varandra, respektera och förstå varandras olika värderingar, vilket motverkar främlingsfientlighet och rasism.

Ideellt engagemang
I KTK är medlemmarna med av egen fri vilja. De utformar och leder själva verksamheten. Att vara delaktig och ta gemensamt ansvar ger verksamheten ett mervärde. Många ledare satsar oavlönat tid och kraft på att leda och fostra barn och ungdomar. De medverkar härigenom till en positiv utveckling i samhället. Det ideella engagemanget utgör i sig en kraft att värna om. Det är idrottens kännemärke. De ideella ledarna ska kontinuerligt erkännas, uppmuntras och ges möjlighet till utveckling.

Miljömedvetenhet
Alla är vi beroende av och vill ha en ren och frisk miljö att överlämna till våra barn. Medvetenhet om miljöns krav och människans påverkan är en viktig del av barns och ungdomars fostran. Idrottsrörelsen tar sitt ansvar genom att så långt det är möjligt anpassa sin verksamhet så att den inte påverkar miljön negativt. Många idrotter använder dessutom naturen som sin "arbetsplats". Här har vi mot bakgrund av bl.a. allemansrätten ett särskilt ansvar förenat med såväl rättigheter som skydligheter.


Boka banor

Bokningssystem


Kontakt
Öppetider, priser, adress, m.m. finns här.

Sponsor
Printfabriken

Prova På
Prova På Tennis

Tennismagasinet
Tennismagasinet

Karlskrona Tennisklubb - NKT Arena Karlskrona - Arenavägen 19 - 371 55 Karlskrona - Tel. 0455-12802 - kansli@karlskronatk.com - Org. nr. 835000-1460
Aktuellt
Evenemang
Tennisskolan
Klubbinfo
Styrelsen
  Medlemmar
Protokoll
Stadgar
Hedersmedlemmar
Tidigare funktionärer
Veteraner
Fördel
Sponsorer

ITF Seniors

KTK på Facebook

Cardio Tennis

Lördagstennis

Styrelsen > Stadgar